turul szövetség

Az egyetemi bajtársi szervezetek, így a Turul Szövetség is közvetlenül a. Tanácsköztársaság bukása után alakultak a „keresztény-nemzeti kurzus” ifjúság ...

Boldizsár Iván hagyatéka már a Magyar Nemzeti Levéltár őri- zetében volt (P 2083), így a megvásárolt leveleket ugyanezen fond 28. tételében helyeztük el.

Ládonyi Lukács. János. Katalin. 1. oo. Csernel Péter (1499). (aliter Porkolab) oo Basó ? Miklós. Anna oo N. N.. András (Baso de Chab) oo. N. N.; 2.

Kovács Eleonóra: „Hiába beszélnek” Gróf Batthyány Artúrné Apraxin Júlia kísérlete ... gróf Zichy Pált nevezte meg örököseként, ám az örökség csak.

A felszínre került családi iratok közül kiemelkedik dr. Barabás ... Édesapja Bakó Béla szabadhídvégi református lelkész, édesanyja. Somogyi Ilona.

27 апр. 2018 г. ... Idén hrom erdélyi túrával készülünk, ellátogatunk Kárpátaljára, nyáron Horvátországgal, ... szállás Csernakeresztúron családoknál.

Dr.Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor. Dr. Novotny nyomán a Tihanyi Apátság latin nyelvű Alapító oklevelének (1055) ún. magyar.

karók a csigás íjászok, míg a ... A tradicionális kategória nyertese Farkas Tibor lett, a csigás íjhoz tartozó ... csigás íj kategóriában Kopacz Tibor.

Dr. Szász Károly úr elnök részére. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. 1013 Budapest , Krisztina krt. 39.,. ✉ 1535 Budapest, Pf.: 777.

Ez a hitvilág nem csak Mezopotámiában alakult ki, minden más ... kegyetlen gyilkos Istenüket a „Mardukot”, aki megöli a tudás „Atyját az Ab-Zu-t” és az.

magyar krónikák közös alapszövegből állí- tották össze előadásukat. Az egyik ezt vette át belőle, a másik azt, mindegyik hozzátol-.

1 KEREPESZKI Róbert: A Turul Szövetség országos és debreceni szervezete ... lásd részletesebben KEREPESZKI Róbert: Az egyetemi bajtársi egyesületek sajtója ...

tának feldolgozása, kisebb mértékben az Anjou- koré, és még kevésbbé a XV. századé. Úgy a ... vagy sceptrum, ennek csúcsán liliom, kifelé fordí-.

A Koháry herczegi család egyenjogúságáról. ... TERSZTYÁNSZKY DEZSÖ A Nádasi Tersztyánszky család ősei . ... a nyugtákat, melyeket barátja Thibault de Vy.

1443-ik évi papírpecsétén, Tamás István (1443— ... m. orsz. levéltárban őriztetik); I. Ferencz német- ... nyelvtani genusokkal volt hivatásunk foglal-.

vés feltűnik Veczelin lovag képénél, kinek czime- ... föl a trilógia három részének egybevetése. ... a kék ég, lent a sötét föld keletkezett, a kettő.

rozzuk még a templomosok kolostorát, melynek építési ideje legkorábban az 1198. évre tehető ... füzet már 18 czímert közöl, s a sorozat még nincs befejezve.

kereszt ; az éken, a melynek felső csúcsa a jobb- ... medvefőn, szíven és koronán átszúrt kardot tartó ... A ferde élek közül a két.

Angol eredetű-e a Hunyadiak címere ? ... hogy az Alemagna-család címere szintén kevéssé ... ezenkívül a koronás lengyel sas és az osztrák címer.

a jóbarátok segítségét, — úgy látszik, Bárczayt szemelte ... Günther. 278. I. Ernő. T I486. 266. III. Keresitély dán kir. 274. Erzsébet t 1586.

Az előadottak alapján így alakult a családfa: ... Mindezek alapján a családfa így alakult: ... a publicatio a jogos kívánalmaknak, ha a rajz.

Horváth Sándor-Majtényi György-Tóth Eszter Zsófia: A magyarországi élmunkás ... világosi fegyverletétel után csak nehezen kerülte el a fogságot.

28 Sárkány Fábián lippai főkapitány a keresztbetett kulcsokat ... Kristóf gyerekei között osztották fel 1638. július 6-án.30.

rendelete nem maradt, a temetésre összegyűlt ... leánynak állítólagos fia : Gábor a későbbi grófi ... ölésről szól (15), kevesebb rablásról (6), orgaz-.

SZLUHA MÁRTON: Nyitra vármegye nemes családjai. I. kötet A-K. (Pandula Attila) ... Szabolcs-Szatmár-Beregi családok) Az előadások egy.

Dorottya. 1417. András. «Seteth dictus». 1398. Ilona. 1417. Skolasztika. 1417. 2. Bon-ág. ... (1243-ban Kövi határjárásában a «Tobiaslesií* ki-.

Dr. NYÁRÁDY MIHÁLY ... és fiai György, Miklós és Mihály, — kik bizonyos ... Balázzsal és Mihály fia Lőrinccel álltak pörben,.

Batthyány Boldizsárnak négy feleségét ismerik: ... hogy Batthyány Boldizsár egyik felesége Battyáni ... Boldizsár elsőszülött fia, Ferenc a család első.

zsébet özvegy királyné Sopronba jött, Dorottya asszony is bemutatta hódolatát két ... Az özvegy királyné ekkor, 1440. december 16-án, ... A sisak nyakéke.

BERNÁT RITA: Szent Borbála ábrázolása a gyulafehérvári egyházmegye plébániai pecsétjém. 1. EVVA MARGIT: A tolcsvai Bónis család története.

Amily mértékben enyhül a gyász a halála óta letelt idő forgásával, ... Ferenczy Z., Deák élete. I. 37. ... Krisztina és leánya Julianna — Kanicsár Pálné —.

1 янв. 2021 г. ... ládnak Beleznay Tamás és Péter volt, akiknek özve- gyei egy 1450-ből származó iratban, mint Belezna bir- tokosai szerepelnek.

dux Burgundiáé, Brabantise Styriae Carinthise Car- niolae, Marchio Moraviae, dux Lucemburgae ac su- ... Tamások» kérdésének helyes megoldását is, épen.

előforduló rövidítések megfejtése a következő : ... J és B betűk láthatók, kétségtelennek tarthatjuk, ... némely genealógiai műben összekevert, pozsony-.

Az oroszlán ábrázolása a magyar heraldikában. (Négy címer- képtábla melléklettel.) ... «motu cursivo» ábrázoltatik.11 A sablon alól kivé-.

2 2. Szirmay család eredete és leszármazása, úgy a mint ezt szakmunkáinkban ma napság olvas- hatjuk, tökéletesen hamis; 2. a mesék birodal-.

Török Péter fia említtetik. 2. Csaknem teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a bakonoki és pathi Török s az enyingi. Török egy és ugyanazon család.

pedig Miklós legátus társaságában.5 ... emiitett Péter fia Veres Miklós is notarius-e ; ebben az ... (beregszászi ref. lelkész), Mihály, Klára (Ináncsy.

végzet mindig megmaradt. De neveinknek csak egy kis töredéke tar- ... név eredeténél, a d végzet jelentőségének ma- ... valamint kardja sem.

PANDULA ATTILA: I. és II. osztályú Német Vaskereszt adományozások magyaroknak ... Semmelweis-film, továbbá Hidvégi Jenő - a jó szándéka.

Zsuzsanna. I. I-től Borbála. Idb. Gróf Teleki. János kővári kapitány. J744. Zsigmond. I. Ádám. Erzsébet. Katalin sz. 1656, f 1719 I/31 —i.Várady özvegy 1688.

Torkos László. Budapest_. 420 Tóth Árpád. Budapest. Tóth Endre. Nagy-Becskerek. ... Kálmán (Fényes Matild). (Mayer. I. Ignácz). II. Béla sz 1867.

A Chapy-czímer és a Sárkány-rend. (Egy színezett ... A Vezekényi nemzetség és a gróf Czirákyak. ... Ugyancsak sas volt Péter vice-nádor, 1279-ben.

Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fiókle- véltára (a továbbiakban: MNL BAZML SFL) IV. 2001/b. Zemplén Várme-.

Bertényi Iván: Nemzeti színeink és magyar címert ábrázoló lobogó Mária Terézia királynő Szeverin vármegyét megalapító 1778. évi oklevelében .

tartó közül az MHGT a régi lap alapítójaként nemcsak a ha- gyományokat és a múlt felvállalását ... címer képét közli,19 a zsinat magyar résztvevői között.

Tanulmányunkban azt a kérdéskört járjuk körül, hogy a ma- gyar királyok, királynék és hercegek milyen módon nevezték meg önmagukat – illetve egymást ...

a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság. Közlönye. A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI. Rácz György főszerkesztő.

HAJDÚ MIHÁLY: Családnevek enciklopédiája − A leggyakoribb mai családneveink (ism. SUNKÓ ATTILA) .. 120. SZIRMAY GÁBOR: A szirmai és szirmabesenyői Szirmay ...

Lajos magyar király (1506–1526) holttestének megtalálása. ... a király a képen borotvált arccal tűnik fel, jóllehet a valóság-.

azt felnyitotta és végigolvasta: Aragoniai Beatrix magyar király- ... vül szintén tetten érhető (elegendő Beatrix királyné.

Szárnyas ételek. Flügel gerichte/ Poultry dishes ... Sertéshúsos ételek. Schweins gerichte / Pork dishes ... Marhahúsos ételek. Rind / Beef dishes.

heliox Film kft. ... állapította, hogy Szapolyai Imre esetében a farkasos címer ... lyai Imre még évekkel később is csak farkasos címerét hasz-.

Kulcsár Krisztina: Címeradományozás a visszacsatolt bánsági vármegyék számára . ... Neumann Tibor: János király saját kezű levelei .

Zsoldos Ildikó: Hatalmi törekvések és politikai platformok Szatmárban az 1905–1906-os kormányzati krízis idején. (ism. Schmidt Anikó) .

8 февр. 2011 г. ... A várat 1276-tól Hontpázmány nembeli Tamás irányía totta, aki valószínűleg a csatamezőn, ... Náray Tamás divattervezőnek e festmény alapján.

19 янв. 2011 г. ... KASZA PÉTER: Brodarics István szerémi püspök búcsúlevele I. Ferdinánd királyhoz. Szapolyai János királyhoz való csatlakozásáról .

a kanadai magyar emigráció is egyre jobban veszít etnikai és ... meg a kanadai magyarok első anyanyelvű sajtótermékei: ilyen volt a Kanadai Magyar Újság, ...

vagy rajzok bibliográfiai adatait. ... rült a farkas a holddal és a csillaggal, a másikba az unikornis ... A szerző úgy vélte, az unikornis első-.

latát szemlélteti a dolgozat végén keretben közölt családfa, ... 98 HU-MNL-OL-P 1083 Libertas (építészeti rajz az 1947. február 13-i első- fokú munkáról).

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.