mta történettudományi intézet

Szilágyi Adrienn a Bölcsészettudományi. Kutatóközpont Történettudományi. Intézetének tudo mányos munkatársa és az MTA-Lendület Családtörténeti Kutatócso-.

magyar király a kijevi nagyfejedelem veje volt („Duxit autem sibi uxorem filiam ducis ... András idősebb fia, Salamon, magyar király (1063–1074) lett.

Erre a keresztelőre 1492. május 31-én került sor, ... gránátalmafa (a bölcsesség fája), mely gyümölccsel és árnyékkal is szolgál az ártat- lanoknak.

mocra emlékeztető felirat rögzíti egy nemzet „születésének” mítoszát. ... Ed.: Silva Riquer, Jorge–Escobar Ohmstede, Antonio. Tlalpán, 2000. 148–176.

gyűjtemények és két magyar krónika: a Chronicon Hungar(ic)o-Polonicum és az ún. Chronicon Knauzianum” vendégelőadó. TTI Tanácsterem. 2014. szept. 17.

OSB pedig Szent Móric és a béli apátság történetét, a thébai légió ... a Frank királyság területén a Saint-Denis apátságban, majd Luxeuilben, Párizsban.

Kolossá Tibor (1922-1982). Kolossá Tiborral olyan alkotó ment el ... Szenvedélyes harcosa lett az ifjúkori barát, Liska Tibor gazdasági reform- eszméinek.

Babarczi Dóra: Egy magyar jezsuita Paraguayban. Limp Ferenc ... rátér a könyv fő témájára, a négy magyar rendtag brazíliai tevékenységére. Előbb származá-.

delegátus fedőneve,19 mint az ÁVÓ titkos munkatársának, közeli kapcsolatban volt ... Sólyom József cikke, illetve a Népszabadság 1957. szeptember 15-i ...

doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK • Varga Szabolcs, PhD, ... Estates and Defence in Croatia and Slavonia in the 16th Century (Szabolcs Varga).

3 февр. 2016 г. ... indián felkelés és az ebben való feltételezett jezsuita részvétel ... Limp atya gyűjteménybeli utolsó levele 1753. szeptember 27-én kelt San.

2 янв. 2015 г. ... Uhrin Dorottya: Kutyafejűek és marhalábúak. 13. századi mongol kifejezések a ... Benedek testvér ezenkívül bizonyosnak hitte azt is,.

a Magyar Királyság 17. századi története új megvilágításban ... 7 Magyarország története 1526–1686. I–II. ... (Magyarország története tíz kötetben 3/1–3/2.) ...

először, mégpedig a bizánci irodalomban, Bíborbanszületett Konsztantinosz császár A birodalom kormány- ... A kitört lázadás során sok orosz.

A nagy narratívák az orosz történelem írásában to- ... Ez vált a magyar történettudomány első, csak Oroszország történetének kutatására.

Korábbi háborúkról már készültek karikatúrák, ahogyan Eduard Fuchs ... A tisztek vicces helyzeteit maga is átélte, ezért olyan élethűek. A karikatúrái.

Karen Blough: Szent Móric lándzsája mint a pogányság elleni hadjárat része ... konstantin lándzsája, amelyet Longinus a keresztre feszítéskor használt, ...

E koncepció szerint (VII.) Henrik római király 1235. évi letétele látszólag a. Hohenstauf-uralom és II. Frigyes császár uralkodásának csúcspontját ...

25 окт. 2018 г. ... ABSZTRAKFTÜZET (AZ ELŐADÓK NÉVSORA SZERINT) ... A református lelkészek, tanítók, tanárok memoárjai kiválóan tükrözik vissza, hogy.

A borogyinói csata. 200. évfordulójára. MEGHÍVÓ. A Moszkvai Magyar Kulturális Központ, az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete,.

9 мар. 2018 г. ... Leonyid Brezsnyev halála után megváltozott a világpolitikai helyzet, Mihail Gorbacsov hatalomra jutásával pedig új időszak kezdődött a ...

30 нояб. 2020 г. ... Lázár Balázs, Oross András, Schramek László,. Glósz József tanulmányaival. Rab Irén. Johann Andreas Segner szerepe.

Utolsó betegségem óta szinte semmit sem látok, csak ... részletesen: Priszlinger Zoltán: Strigulákban mért férfiasság: szerelem és szexualitás ifjabb Wes-.

84–122.; Uő: A királyi Magyarország bevételei és kiadásai a 16. században. ... A HABSBURG MONARCHIA ÉS A MAGYAR KIRÁLYSÁG PÉNZÜGYEI. I. Ferdinánd és II.

A szokásjogot látta az első törvénykönyvben Hadik Béla: A bosszú mint jogvédelmi eszköz. A vérbosszú fogalma és nyoma a magyar jogvédelem multjában különös ...

háború utáni határokat és Nyugat-Berlin önálló státuszát. Horváth István – Németh István: …és a falak le- omlanak. Magyarország és a német egység ...

maz – nemcsak azért, mert személyesen is a történelmi Magyarország csodálója, hanem ... még a történelemtankönyveket is: Száray Miklós: Történelem I–IV.

Beneš is elismerte: „A bolsevik Oroszország hasznunkra vált azzal, hogy erősítette a nem- zetek önrendelkezési jogának gondolatát, és felfordulást hozott ...

Szijártó M. István: A közjó fogalma a kora újkori politikai diskurzusokban ... Kökényesi Zsolt: A hasznos állampolgár képzése. Közjó és oktatás-nevelés ...

Hegedűs B. András és Rainer M. János. Bev. Szabó Miklós. Bp. 1990. Kelenföld – ELTE, 45–46. l. Maléter István – Jászi Oszkár: Jászi Oszkár és a ...

Egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Középkor. VI-2. köt. Bp., 1971. Tankönyvkiadó, 835 1. - további kiadások: 1978. és 1981. (Sz. Jónás Ilonával.

1978 Galbraith, John S.: Reluctant Empire: British Policy on the South ... 2010 Hamilton, Carolyn–Mbenga, Bernard K.–Ross, Robert: The Cambridge History of.

Tanulmányok a bori munkaszolgálatról és a bori munkaszolgálatosok rész- leges névlistája. ... Csak fogtam két barátom kezeit, hogy el ne veszítsük egymást.

Ausztria két világháború közötti történetében az anschluss kérdése ... burg-dinasztia, és a többnemzetiségű dunai monarchia is a történelem süllyesz-.

27 июл. 2018 г. ... H. Németh István, Fazekas István, Frederik Federmayer, ... Fazekas István • A katolikus egyház helyzete és ... (Régi Magyar Költők Tára.

Pálos Miklós 1950től a Nemzeti Színházban dramaturgként és ... színház rendezője lett. ... mintha remek színházi látcső is lett volna a kezükben.

előző két–három században, amikor a nemzetek születtek. Niederhauser Emil egész életét ennek a sajátos funkciójú szakmának szentelte. A modern szerzete-.

zel álló Fejtő Ferenc a „demokratikus szocializmus” és a katolikus egyház alkalmi szövetkezéséről cikkezett.2 Írásait az úgynevezett „reformkatolikusoknak” ...

Ezért adtam ennek a tanulmánynak Az asszony neve címet. A híres A rózsa neve regénycímre emlékeztet.2 Arról Umberto Eco azt írta, hogy a rózsa-szimbo-.

... anatómiai szaknyelv alakulásával kapcsolatban lásd Donáth Tibor: Hogyan is állunk a magyar ... is kulcsfontosságú eszközei az anatómia elsajátításának.

kedve vagy műveltsége tartja.3 Az én értelmezésem szerint a rózsa szimbólum ... In: Uő: A rózsa neve. ... Online hozzáférhető a Magyar Országos Levéltár ( =.

Az e tanulmányban vizsgált korszak a rendszeres városi számadások kialakulá-. Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, ...

Műhely. Makai János: A Ruszisztikai Központ és a középkori Rusz történetének kutatása. 133. Szemle. A szentgotthárdi csata és a vasvári béke (Urbán Máté).

Egy másik alkalommal Pollák Tibor gyártott házilag puskaport, kb. 5 kgot, ... Magda, Noéh Péter, Radó Miklós és egy „Bütyök” becenévre hallgató fiú voltak, ...

feltárt írott,1 avagy tárgyi forrásokat – a rendelkezésünkre álló lehetőségeket a ... A gömör–szepesi réz Flandriában és Velencében a 14. század első har-.

27 июл. 2018 г. ... klarissza apácák pozsonyi és nagyszombati kolostora. A pozsonyi kolostor története azt mutatja, hogy nem a közvetlen társadalmi környezetet ...

27 июл. 2018 г. ... A millenniumi ünnepségek. Világosság 19 (1978) 500–506. A Néppárt az 1896. évi országgyűlési választásokon. Századok 112 (1978) 730–756.

Turbucz Dávid. Horthy Miklós a fiumei Haditengerészeti Akadémián. Bartha Ákos. Bajcsy-Zsilinszky Endre fogságban és az ellenállás élén (1944) ...

éppen az ebben a tanévben alapításának székhelyére visszaköltözött Ferenc József ... állampolgárságúak tanítsanak az egyetemen, így Incze Miklós 1949-ben ...

fegyvereK, SeregeK, háborúK kézikönyv a középkori magyar hadtörténetről fedeles TAMás. Az utóbbi évtizedekben a nemzetközi hadtörténetírás megújulása1 a ...

Batthyány Ádám. 16932–1703. Pálffy János. 17043–1731. Draskovich János 17314–1733 esterházy József 17335–1741. Batthyány Károly 17426–1756. Nádasdy Ferenc.

I. 217–245., különösen 219–223.; Uő: Angyal Dávid, a történetíró. Tudománytörténeti vázlat. In: A konzerva- tív kortárs. Tanulmányok Angyal Dávidról. Szerk.

ve –, a hitleri Németországban állami szintre emelt nemzetiszocialista ... üldözést a Harmadik Birodalomban, amelyet a náci Németország az általa a.

Kunfi Zsigmond, Pogány József, Szabó Ervin), a spencerizmusból kiábránduló, megbízható társadalomtudományi vizsgálati módszert kereső polgári radikálisok ...

1917-re azonban változott a helyzet: ekkor már József főherceg volt magasabb polcon. míg Tersztyánszky „csak” a 3. hadsereg parancsnoka volt, ellenlá-.

előmunkálataiként értelmezhetjük a Berzeviczy Gergely reformpolitikusról meg- jelent másik igen figyelemre méltó önálló kötetét, valamint a szűkebben vett ...

Zsoldos Ildikó intézetigazgató. A Szenátus megismerte, és az RH/41-169/2013. (november 19.) számú határozatával,. 2013. november 21-i hatállyal elfogadja a ...

Péter mester a Bihar megyei Wylak birtok felét, ti. ottani birtokrészét adja a másik félnek, akik a. Bihar megyei Zalochsamsun birtokon levő részüket adják neki ...

A történelem és régészet területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. ... Határtalan régészet folyóirat tematikus számai.

Szoboszlai Lilla. A Miskolci Galéria - Alkotóház gyűjteménye. Tóth Hajnalka. Bodrogkeresztúri kastélyok és kúriák. (Lakóházak műemléki védelme).

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.